Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pátek 2.12.
Blanka
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
  Zpovědi, pocity
 > Zpovědi, pocity
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
"ad 25 let po sametu.. ." z kolekce nezařazen
Autor: Zeanddrich E. (Stálý) - publikováno 10.9.2017 (19:20:51)
"(( ..londýnské zápisky - úryvek ,    Ernest  R.  Zeanddrich, říjen L.P. 2014

(( ... ))

.. Zajímavé je, že se tak málo - nebo snad vůbec ne ! - veřejně mluví o největší škodě, ke které došlo v ČR po r. 1989. Mám samozřejmě na mysli obrovské škody v bytostném vývoji u stěží odhadnutelného množství jedinců,  ze kterých se česko-moravský národ skládá, či v daném mezidobí skládal.


Pro ty, kteří neví o čem ..přesně mluvím,  se toto pokusím stručně vysvětlit. Líbí se mi, v této souvislosti, příměr pana J. Zezulky z jeho spisku ..Bytí z 50. let (( již )) minulého století, tak ..ho částečně použiji.


Bytost každého ((  nejen)) člověka se vyvíjí souvztažně ve dvou oblastech, ve dvou ..rovinách, které p. Zezulka přirovnává ke dvěma kládám, visícími na lanech nad propastí. Vývoj probíhá pomocí nástrojů, které jsme obdrželi jako výbavu při přesunu do fyzického těla - a sice pomocí ..známé trojice:  citu*, rozumu a vůle (( mimo to, počítá se, samozřejmě, vždy již i s ..Boží jiskrou v nás - tedy např. s naší rozpoznávací schopností ohledně dobra a zla, ohledně pravdy a lži, ..., s naší touhou poznávat, vyvíjet se a růst, ...,  - prostě s naší touhou po Světle, i když, dle našeho ..vývojového stupně -většinou- ještě více či méně zastřenou..  )).


Duch se vyvíjí - tedy měl by se vyvíjet, při každé ..nové misi - v oblasti ..kvantity a kvality; tedy v oblasti ..objemu, dosahu, síly, ...,  v oblasti, která je snad nejlépe definována jako území, které je již duch stabilně schopen pojmout a ovládat; a pak samozřejmě také -  na ..straně druhé - v oblasti čistoty, bez které se ..oblast prvá dříve či později nutně zhroutí, protože se ocitne bez opory a vlastně beze smyslu svého ..projevu v ..projeveném - bez ..napájecího kořene, bez ukotvenosti ..v čisté podstatě jsoucna ((...)) .


Ale i naopak - ..k čemu by byla čistota něčeho nedokončeného, omezeného, ustrnulého, dále nerostoucího ? -V nevývoji se ..teprve jen malý ..lidský duch čistým udržet nemůže, zkolabuje také.-Jak jsem již řekl, Pan Zezulka obě oblasti přirovnal ke dvěma kládám (( , visícím na lanech či řetězu )) nad propastí, kterou je třeba překonat v tom kterém aktuálně žitém životě. A snad každý se i ve hmotném světě  s takovou lávkou někdy setkal, takže ten princip známe - pokud člověk neklade střídavě a pravidelně levou a pravou nohu na levou a pravou část lávky, dojde snad již při prvém chybném dvojkroku k tomu, že se vynechaná ..kláda rozhoupe tak, že to většinou končí pádem příslušného ..nesvědomitého či lehkomyslného ..chodce. V nejlepším případě - pokud se při pádu nějak vážně nepochroumá (( nemysleme na následky ještě horší - )) - je nucen nastoupit danou cestu po předmětném můstku znovu od samého jeho začátku; přitom jen vyškrábat se ven nahoru z propasti může být velikým problémem, který se často neobejde bez značné zacházky, o nutnosti využít pomoci dalších bytostí v daném prostoru a čase se nacházejících (( a tím se, většinou, karmicky i jinak zadlužit ))  nemluvě.

 

 Neblahým následkem této nehody je tedy, přinejmenším, ztráta drahocenného času, který je ovšem také kapitálem se všemi atributy, které k tomu přináleží (( ..problematiku ..zkratek skrze Krista, správce ..našeho lidstva ..zde na Zemi, v tomto stručném výkladu dnes, myslím, ..dovoleně vynecháme )).- A -přeneseně  - k takové situaci došlo v České republice - po krátkém období relativně zdravého prostředí - po únoru r. 1948.


Tehdy ovšem bylo téměř všeobecně akceptováno, že v takzv. socialistickém táboře panuje diktatura -ostatně o ..diktatuře proletariátu hovořili sami ..vládcové zde; již sice méně bylo těmito  akceptováno to, že sami stojí právě na straně ..zla - nepopiratelně zlé skutky se ovšem tehdejším režimem prezentovaly jako dočasné nutné zlo, vedoucí k budoucímu dobru; myslím ale, že ..všeobecně bylo pro většinu ..zdejších bytostí možné relativně lehce ..pravdu rozpoznat, a tudíž se i pak ..relativně lehce rozhodnout, na které straně stát; bylo prostě ..jednodušší - i když mnohdy za cenu velikých obětí ..krátkodobých, pozemských- udržet si pravdivost a čistotu ducha. Cena, která se většinou platila: ..ztráta možnosti podstatněji sílit v oblasti objemu, záběru. Výsledkem ale tehdy  nebyla tak veliká ..ztráta času. 

   Záhy po r. 1989, tedy po takzv. ..sametové revoluci, nastala situace v mnohém záludnější. Došlo ke ..krajnosti   jakoby opačné -vítězstvím sil, prosazujících nejen ..kapitalismus bez přívlastků, ale i bez ..odpovídajícího zákonného (( pozemského )) rámce - se sice otevřel prostor pro nebývalý rozvoj v oblasti prvé, ale za cenu ztráty ..obecné poctivosti a čistoty na straně druhé. Vše se ovšem ještě zkomplikovalo tím, že celý proces jakoby běžel pod rouškou demokracie, tedy ..kladného pozemského systému, což mnohé jedince s omezenější rozpoznávací schopností -tedy ty, stojící zatím ..na samé hraně mezi ..čistým a nečistým, ..., mezi dobrem a zlem -, zmátlo. Ale porovnejme alespoň některé reálie režimu ..předlistopadového a tohoto, ..polistopadového:


..stěží udržitelné tuhá cenzura byla nahrazena téměř bezbřehou, širokou stokou povětšinou mělkých slov (( , plynoucích relativně volně a bez překážek do ..veřejného prostoru )), k jejichž ..produkci je přímo či nepřímo ..každý pobízen; v tomto bahně  lehce se ztratí i ..cokoliv vysloveného ..čistějšího, pravého, ..podstatného, a mine se tedy svým ve ..zdravém prostředí ..obvyklým účinkem.


..lidu obecnému byla dána alespoň teoretická volnost pozemského pohybu - a tím tento lid ztratil ..v očích tohoto světa ..právo azylu;


..lidu obecnému byla dána alespoň teoretická možnost nakumulovat takové množství pozemského ..majetku a tím i  energie, potřebné v tomto ..hrubozrnném prostředí k celkově vyváženému vývoji  - a tím se (( ..alespoň dočasně )) zakryl fakt, že většina tohoto majetku byla ..vládnoucí  třídou prostě ..zcizena, a i celosvětově že se nachází ve stále se zmenšujícím se množství rukou, ..., atd., apod. . *do oblasti ..citu –   ne v rozporu s dalšími ..autory, kteří použili tento termín ..nesociologicky ..rozpitvaně, a v podobné souvislosti jako já - řadím nejen intuici, ale i např. soucit, empatii a další kvality řazené dnes do takzv. EQ, a v jistém slova smyslu i takzv. ..nepodmíněnou lásku – tedy schopnost milovat všeobecně, ..nepohlavně , bez vlivu ..mužského a ženského principu, bez ..jin a jang polarit.   Obdobně do oblasti ..rozumu přiřazuji IQ, ale ..zbývající druhy si roztřiďte dle libosti, je to vlastně nepodstatné, v ..naší ..širší souvislosti; .. :).


(( ...  ))


(( ..omlouvám se - v rychlosti ..zpětně ..z překladu, ; pokr. snad příště - část 2.    Ale - k  otázce způsobu voleb si dovolím dnes  překopírovat 2 mé příspěvky na téma obdobné, z facebooku:   Roman Ernest Zeanddrich "Píši to již opakovaně- ..a nejen já, ale -a daleko lépe- i ..mnozí další: problém je hlubší, a říká se mu již téměř lidově ..krize kapitalismu, potažmo demokracie. Stručně řečeno: ..vše na této Zemi (( ve světě takzv. dvojnosti, ve světě ..protichůdně se vyvažujících polarit )) ke svému ..zdravému vývoji potřebuje protipól, a ten - v odpovídající síle- jak kapitalismus, tak demokracie po r. 1989 ztratily.


Jeden z příkladů vyvstalých ..krajností: cca 93 % (( údaje se liší, ale ne podstatně )) světového ..kapitálu (( a dalších ..prostředků tohoto druhu, stručně řečeno ..materializované energie takzv. ..kořenové čakry )) má v rukou cca 1 % stávající populace, zatímco až 1,5 miliardy lidí na této planetě nemá k dispozici prostředky (( tohoto druhu )) nejen k ..dlouhodobějšímu holému ..tělesnému přežití, natož potom k ..podstatnějšímu svému bytostnému rozvoji (( ..pro sociology: ke svému rozvoji ..ve vyšších patrech takzv. ..Maslow. pyramidy ..lidských potřeb )); a tento hrubý nepoměr se nezmenšuje, ale naopak neustále roste.Netřeba velké fantazie k tomu, aby člověk pochopil, kam se vývoj v této ..oblasti -pokud nedojde k zásahu takzv. vyšší moci, nebo k ..něčemu podobnému - bude dále ubírat.


Jakákoliv změna systému voleb ve stávajícím rámci ..nedemokratické demokracie (( ..např. Karel Kryl pro tento tehdy celosvětově ..nově rodící se systém – který svým ..ostřížím zrakem identifikoval již na samém počátku 90. let - používal ..hezký pojem  -   ..demokratůra :) )) se, bohužel, ve světle těchto skutečností jeví být záležitostí  ..naprosto nepodstatnou.


..
..


Roman Ernest Zeanddrich "..Aha. - ..stěží se vyjádřím výrazně přesněji v tomto omezeném prostoru, ale přesto ještě alespoň ..drobnost; ad má poznámka o vzrůstající ..sociál. nerovnosti: ..aby nedošlo k omylu – nechci z tohoto ..objektivně ..e.x.istujícího stavu vyvozovat, že by jedinci, kteří ..poctivě -alespoň dle pozemských zákonů tedy - ..přišli ..nějakou cestou k nadprůměrnému majetku, se měli tohoto zbavovat ve prospěch méně majetkem

oplývajících; to by naopak byla téměř snad ta nejhorší věc, kterou by mohli ve své situaci ..vykonat - tedy alespoň ve většině případů. -Kdo disponuje (( ..v nějakém směru )) většími možnostmi, má také větší odpovědnost v ..celém dosahu své působnosti. Podstata pouti pozemským životem pro každého z nás je ale vlastně stejná – realizovat, pokud možno ..beze zbytku (( a nejlépe ještě i s ..plusovými body )) úkoly, které jsme na sebe většinou zcela dobrovolně a vědomě přejali; a pokud zrovna –z nějakého důvodu - nevíme, co ..přesně dělat, tak se ..nehýbat zbytečně, dokud se to nedozvíme (( ad oblíbené pořekadlo T. G. Masaryka: ..rozvaha jest tou nejdůležitější částí ..odvahy.. . )).

(( … )).

..studovat, studovat, vzdělávat se, co nejrychleji a co nejefektivněji, a poskytovat ..nezištně to, co již můžeme, svému okolí..; - ..strážce prahu každého jednotlivce si to ..stejně ..více než pečlivě ..přebere. A v každé situaci jednat ..vrcholně  konstruktivně – co nejméně bořit, ale co nejvíce ..budovat, obnovovat a stavět. A to i v této ..nedobrou pověstí opředené takzv. 4. dimenzi, kam jsme se 21. prosince 2012 již ..naplno ..přehoupli ,; ..etc. .

))


..

..


..Nezbývá nám tedy než alespoň snažit se „brzdit
patama", celosvětový vývoj k ..nedemokracii ale asi nezvrátíme.
Ostatně, je to již klasická perioda ve společenském vývoji lidstva, a to
nejen tohoto našeho (( ... ))
;..  :).

))."


Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Stálý) - 19.3.2017 > " ..


."
<reagovat 
čtenář zeanddrich e. pseudo. - 23.9.2017 > "ad ..Bankéřovy zápisky

Lidská hloupost se v dějinách projevuje třeba takm že o nějakém zvířeti, nebo i človšku, se řeklo. ře je jenom škůbce, a potom se je snažili za vypsanou odměnvyhu.bit,což se jim mnohonásobně vrátilo

Některé ..nejlepší věci se ..asi občas vyznačuj naoř. itím, že jsou

Neznabozi citelně škodí národu např. tím, že nechali pálit obilí v eletrárně, jako by to nebyl Boží dar .

B ..B ejhůře se pokrok prosazuje mezi lidmi, kteří mají hlad. .
."
<reagovat 
čtenář zeanddrich e. pseudo - 23.9.2017 > "..že člověk vyhazuje cca

1 třetinu zakoupeného jídla, ..., že člověk


prospí cca 1/3 života, ..., že člověk ..."
<reagovat 
Zeanddrich E. (Stálý) - 3.10.2017 > "..dívka sepůvabně ..příčila u počítače ?).. .

."
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je sedm + tři ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter